MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC THƯ VIỆN

01
01
'70

5 MỤC TIÊU

+ Mục tiêu 1:kiến thức cơ bản về chính trị và các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành Khoa học Thư viện.  

+ Mục tiêu 2:kiến thức nền tảng về các khoa học thuộc ngành Khoa học Thư viện (Lịch sử sách và lịch sử thư viện, Thư viện học, Thông tin học, Thư mục học) và bổ trợ kiến thức cho ngành Khoa học Thư viện (Xã hội thông tin, Văn bản và lưu trữ học, Pháp luật và pháp chế thư viện).

+ Mục tiêu 3:kiến thức chuyên sâu về ngành Khoa học Thư viện để có thể thu thập, xử lý, tổ chức, lưu trữ, bảo quản, khai thác, sử dụng tài liệu/thông tin; tổ chức, quản lý và phát triển hoạt động của các thư viện, các trung tâm thông tin.

+ Mục tiêu 4: Sử dụng thành thạo các phương pháp, công cụ, kỹ năng liên quan đến ngành Khoa học Thư viện để có thể làm việc trong môi trường hiện đại.

+ Mục tiêu 5: Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt và tác phong làm việc chuyên nghiệp; có khả năng học tập suốt đời.

 

Từ khóa: