QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CÔNG TÁC THƯ VIỆN CHO VIÊN CHỨC KIÊM NHIỆM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

01
01
'70

           Ngày 27 tháng 3 năm 2019 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định số 742/QĐ-BGDĐT về việc ban hành chương trình Bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

          Đối tượng áp dụng: Chương trình này dùng để bồi dưỡng cho viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục phổ thông, bao gồm: Trường tiểu học; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp tiểu học; trường trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc bán trú cấp trung học cơ sở; trường phổ thông dân tộc nội trú huyện; trường trung học phổ thông; trường trung học phổ thông chuyên; trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh; trường phổ thông có nhiều cấp học; trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật.

          Mục tiêu chung:

          - Bồi dưỡng công tác thư viện cho viên chức được phân công kiêm nhiệm có kiến thức, kỹ năng thực hiện nhiệm vụ.

          - Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục phổ thông góp phần kiện toàn đội ngũ viên chức trong cơ sở giáo dục phổ thông, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động thư viện trường học.

          Mục tiêu cụ thể: Giúp viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện trong các cơ sở giáo dục phổ thông:

          - Biết vận dụng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cấp quản lý giáo dục và nhà trường trong xây dựng và phát triển thư viện tại cơ sở giáo dục phổ thông; biết sử dụng các trang thiết bị thư viện hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, trong nghiệp vụ và tổ chức các hoạt động thư viện, phục vụ bạn đọc.

          - Hiểu và nâng cao các kỹ năng cần thiết để vận dụng thành công các kiến thức nghiệp vụ thư viện hoàn thành nhiệm vụ được giao; Biết cách tổ chức các hoạt động thư viện phù hợp, phục vụ nhu cầu dạy và học.

          - Tích cực đổi mới, học hỏi kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của thư viện trường học.

          - Rèn luyện đức tính kiên nhẫn, bền bỉ, chuyên cần để hoàn thành trách nhiệm của một viên chức kiêm nhiệm công tác thư viện trường học.

          - Thái độ cởi mở, năng động để thu hút người đọc đến thư viện và đáp ứng  nhu cầu thông tin của các đối tượng khác nhau trong nhà trường, đặc biệt là các em học sinh, giúp các em hình thành văn hóa đọc, thói quen đọc sách./. Bạn đọc tải Quyết định tại đây.

Hữu Nghĩa

Từ khóa: