06
Tháng 04

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN

1. Chức năng

1.1. Tham mưu Hiệu trưởng về xây dựng chiến lược phát triển Khoa; xây dựng, phát triển[...]

06
Tháng 04

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

1.1. Tham mưu Hiệu trưởng về xây dựng chiến lược phát triển Khoa; xây dựng, phát triển[...]

06
Tháng 04

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN

1. Chức năng

1.1. Tham mưu Hiệu trưởng về xây dựng chiến lược phát triển Khoa; xây dựng, phát triển[...]

06
Tháng 04

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CỦA KHOA

1. Tiến sĩ Cao Thanh Phước

2. Thạc sĩ  Nguyễn Mạnh Kiêm

3. Thạc sĩ Quản Thị Hoa

4. Tiến sĩ Huỳnh Mẫn Đạt

5. Thạc sĩ Trần[...]

05
Tháng 04

PHÓ TRƯỞNG KHOA - PHỤ TRÁCH KHOA

Tiến sĩ Cao Thanh Phước 

 

[...]

  • 1
  • 2

Sự kiện

    01-05-2019 end
    19-05-2019 today
    30-04-2019 next

Mạng xã hội