Khoa Thông tin, Thư viện có chức năng tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức đào tạo nguồn nhân lực ngành Thông tin - Thư viện và nghiên cứu khoa học về thư viện - thông tin. Tổ chức hoạt động, quản lý, tổng hợp, báo cáo, đề xuất ý kiến để thực hiện các nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao.