09
Tháng 11

HỘI THẢO KHOA HỌC “THƯ VIỆN THÔNG MINH 4.0: CÔNG NGHỆ - DỮ LIỆU - CON NGƯỜI”

           Vào ngày 25 tháng 10 năm 2018, tại hội trường Trường Đại học Tôn Đức Thắng,[...]

26
Tháng 10

KỶ YẾU LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH THƯ VIỆN VIÊN HẠNG II

Kỷ yếu lớp bồi dưỡng chức danh thư viện viên hạng II được tổ chức từ ngày 17/9/2018 đến ngày 20/10/2018.

[...]