NGHIỆM THU GIÁO TRÌNH LỊCH SỬ THƯ VIỆN

01
01
'70

           Ngày 18/01/2019 Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh thành lập hội đồng nghiệm thu giáo trình Lịch sử thư viện của tác giả TS. Lê Văn Viết và ThS. Nguyễn Mạnh Kiêm. Hội đồng gồm các thành viên:

          1. PGS.TS. Nguyễn Thế Dũng – Chủ tịch hội đồng

          2.TS. Phạm Tấn Hạ - Phản biện 1

          3. PGS.TSKH. Bùi Loan Thùy - Phản biện 2

          4. TS. Cao Thanh Phước - Ủy viên hội đồng

          5. TS. Nguyễn Thị Hồng Thắm - Ủy viên, thư ký hội đồng.

          Giáo trình Lịch sử thư viện được biên soạn nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về lịch sử thư viện trên thế giới và ở Việt Nam. Các chương của giáo trình được cấu trúc theo trình tự thời gian của lịch sử nhân loại. Trong mỗi giai đoạn lịch sử sẽ trình bày ở dạng sơ lược về điều kiện kinh tế - chính trị của thế giới và khu vực có liên quan cùng với các sự kiện lịch sử thư viện nổi bật trong giai đoạn đó.

          Đặc biệt trong phần lịch sử thư viện thế giới là lịch sử thư viện của các nền văn minh cổ xưa nhất, đến các nước có những tựu trong phát triển thư viện và các vấn đề về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thư viện. Giáo trình nêu lên các đặc điểm lịch sử phát triển của các thư viện châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi.

          Trong phần Lịch sử thư viện Việt Nam, giáo trình đi sâu trình bày các sự kiện từ khi xuất hiện thư viện đầu tiên ở nước ta, thư viện thời kỳ Pháp, thư viện ở miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, thư viện miền Nam và các giai đoạn lịch sử từ 1954 đến 1975 và từ 1975 đến 1999.

          Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu:

Thư ký Hội đồng đang đọc Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu

Tác giả ThS. Nguyễn Mạnh Kiêm đang trình bày nội dung giáo trình

Hội đồng đang thảo luận và nhận xét giáo trình

         Sau khi Hội đồng lắng nghe ThS. Nguyễn Mạnh Kiêm trình bày về nội dung giáo trình và những chỉnh sửa theo biên bản nghiệm thu Giáo trình này ở cấp Khoa, các thành viên trong hội đồng đã thảo luận và đóng góp ý kiến cho nhóm tác giả để giáo trình hoàn thiện hơn.

         Kết quả: 5/5 thành viên hội đồng đánh giá giáo trình đạt yêu cầu, tuy nhiên nhóm tác giả cần có những chỉnh sửa và bổ sung phù hợp để giáo trình được sớm in ấn và lưu hành.

Hữu Nghĩa

Từ khóa: