LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

01
01
'70

BẾ GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP THƯ VIỆN VIÊN HẠNG 2, HẠNG 3

Ngày 04/04/2018 trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ bế giảng và phát chứng chỉ tốt nghiệp cho 78 học viên là các cán bộ thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, thư viện đa ngành các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào.

 

 

 

 

Từ khóa: