LỄ KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA KHOA THÔNG TIN – THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA TP. HỒ CHÍ MINH VỚI CÁC THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC, THƯ VIỆN CÔNG CỘNG

01
01
'70

          Lễ ký kết được thực hiện vào lúc 10 giờ ngày 12/11/2018 tại cơ sở 1, Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh.

         Các bên trao đổi và thảo luận các hoạt động hợp tác giữa Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, các thư viện của các Trường đại học và Khoa Thông tin - Thư viện Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh.

         Ký kết bản thỏa thuận hợp tác với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh và Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ.

 

Ký kết bản thỏa thuận hợp tác với Thư viện Khoa học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh

 

Ký kết bản thỏa thuận hợp tác với Thư viện Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

 

Ký kết bản thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Học liệu Trường Đại học Cần Thơ

         Phát triển các đối tác, mạng lưới và quan hệ đối ngoại để đạt được tầm nhìn, sứ mạng và các mục tiêu chiến lược của cơ sở giáo dục là một trong 25 tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo tinh thần Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/05/2017 của Bộ Giáo dục Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục đại học.

          Bên cạnh đó việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Văn hóa Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Thông tin - Thư viện của Nhà trường với các đối tác sẽ là điều kiện cần và đủ để phát huy năng lực và thế mạnh của trường và các đối tác; khai thác và vận dụng hiệu quả các tiềm năng cơ sở vật chất, con người, chuyên môn trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển nguồn nhân lực ngành Thông tin – Thư viện.

         Đây là cơ hội giúp Khoa Thư viện - Thông tin mở rộng hợp tác trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Khoa nói riêng và của Nhà trường nói chung.

Hữu Nghĩa

Từ khóa:

Sự kiện

    01-05-2019 end
    26-06-2019 today
    30-04-2019 next

Mạng xã hội