GIỚI THIỆU KỶ YẾU HỘI THẢO “PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM – ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0”

01
01
'70

          Trong khuôn khổ tổ chức hội thảo “PHÁT TRIỂN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ Ở VIỆT NAM – ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0”. Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch – Vụ Thư viện xuất bản kỷ yếu hội thảo. Kỷ yếu hội thảo có 21 tham luận của các nhà khoa học tập trung nghiên cứu vào một số nội dung: Nhận dạng các tác động, cơ hội và thách thức của cách mạng công nghiệp 4.0 đối với hoạt động thư viện nói chung và thư viện điện tử nói riêng; Đánh giá thực trạng thư viện điện tử ở Việt Nam: điểm mạnh, điểm yếu và xác định các giải pháp đột phá nhằm phát triển thư viện điện tử/ tài liệu số đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0; Vấn đề bản quyền trong thư viện điện tử; Sự phối hợp, tương tác giữa thư viện, các nhà xuất bản, nhà cung cấp giải pháp công nghệ cho các thư viện nhằm hình thành thư viện điện tử với các tiện ích thân thiện, thuận lợi cho người dùng tin; kinh nghiệm và mô hình thư viện điện tử tiên tiến; Đề xuất các nội dung cần quy định về thư viện điện tử trong Luật Thư viện và các văn bản quản lý nhà nước.

           Tài liệu này là nguồn tham khảo hữu ích cho các ngành Thông tin học; Thư viện học; Quản trị thông tin; Công nghệ thông tin…cập nhật và đổi mới chương trình đào tạo – nghiên cứu, đáp ứng nhu cầu nhân lực và sản phẩm nghiên cứu…cho các thư viện thông minh Việt Nam phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên 4.0.

 Tin: mandat

Từ khóa: