CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN

01
01
'70

1. Chức năng

1.1. Tham mưu Hiệu trưởng về xây dựng chiến lược phát triển Khoa; xây dựng, phát triển chương trình đào tạo ngành Thông tin - Thư viện và các hoạt động khác của Khoa;

1.2. Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo và nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành Thông tin - Thư viện và các hoạt động khác của Khoa.

2. Nhiệm vụ

2.1.  Đào tạo

- Hoạch định chiến lược đào tạo của ngành Thông tin - Thư viện;

- Xây dựng và phát triển chương trình đào tạo dài hạn, bồi dưỡng ngắn hạn thuộc ngành Thông tin - Thư viện;

- Lập kế hoạch và điều hành giảng dạy, học tập;

- Tổ chức cho sinh viên thực tập đúng mục tiêu chương trình đào tạo.

2.2. Nghiên cứu khoa học

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy học phần;

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập;

- Định hướng giảng viên, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;

- Xây dựng và cập nhật ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần.

 2.3 Công tác sinh viên

- Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho sinh viên;

- Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên;

- Quản lý, đánh giá rèn luyện sinh viên Khoa;

- Tư vấn, hỗ trợ về khởi nghiệp và việc làm cho sinh viên;

- Thống kê, đánh giá việc làm sinh viên sau tốt nghiệp.

2.4. Công tác quản lý cán bộ

- Xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;

- Quản lý, đánh giá giảng viên, chuyên viên Khoa;

- Phát triển mối quan hệ với giảng viên thỉnh giảng, nhà tuyển dụng, các doanh nghiệp, các tổ chức trong nước và quốc tế.

2.5. Các nhiệm vụ khác

- Thống kê, lưu trữ tài liệu, tư liệu chuyên môn và thực hiện các báo cáo theo yêu cầu;

- Chuẩn hóa cơ sở vật chất theo định hướng của chương trình đào tạo;

- Quản lý và sử dụng tài sản được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 
Từ khóa: